Sides

 

Garden Salad

[V] [GF]

$8


Mediterranean Salad

with veggies and feta  [V] [GF]

$9


Chips

[V]

$8


Sweet Potato Chips

[V]

$9


Potato Wedges

with sour cream and sweet chilli  [V]

$9


Creamy Garlic Potato Mash

[V] [GF]

$9


Onion Rings

[V]

$8


Herb and White Wine Roasted Mushrooms

[V] [GF]

$9


Winter Veggies

in garlic and herb butter

$9


Download Menu PDF


[GF] = Gluten Free

[VG] = Vegetarian

[V] = Vegan